Export
Filter  Page 5 of 9    Display  of 175
ID ชื่อท่าเรือ เจ้าของท่าเทียบเรือ จังหวัด ประเภทท่าเทียบเรือ
99 ท่าเทียบเรือเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
98 ท่าเทียบเรือเกาะพยาม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร
97 ท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม เทศบาลตำบลปากน้ำ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร
96 ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา ระนอง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
95 ท่าเทียบเรือระนอง เกาะสอง เทศบาลตำบลปากน้ำ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
94 ท่าเทียบเรือเหล่งเซ่งจั่น นายมนูญ ปิยะปัญญาวงศ์ ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
93 ท่าเทียบเรืออันดามันคลับ บริษัทอันดามันคลับ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
92 ท่่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง ด่านศุลกากรระนอง ระนอง ท่าเทียบเรือตรวจการณ์, , ยังไม่ระบุ
91 ท่าเทียบเรือ บี.ซี. บดินทร์ นายบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร
90 ท่าเทียบเรือย้งเชาว์ (ย้งเชาว์ ๖) นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
89 ท่าเทียบเรือกิจไพศาล นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
88 ท่าเทียบเรือกิจอนันต์ นางกลมทิพย์ วิภาคกิจอนันต์/นายกิตติพงศ์ วิภาคกิจอนันต์ ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
87 ท่าเทียบเรือมานิตย์ นางกุลนิษฐ์ ตันกุลธร ระนอง ท่าเทียบเรือประมง, , ท่าเทียบเรือสินค้า
86 ท่าเทียบเรือน้ำลึกระนอง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ยังไม่ระบุ
85 ท่าเทียบเรือเหมเรืองเงิน นางวรินธร เหมเรืองเงิน ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
83 ท่าเทียบเรืออุทยานแหลมสน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
82 ท่าเทียบเรือโล๊ะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร
81 ท่าเทียบเรือช่องหลาด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร
80 ท่าเทียบเรือคลองเหีย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร
79 ท่าเทียบเรือบ้านท่าเขา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร