Display # 
Title Author Hits
กำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตรสำหรับเรือที่เดินในประเทศ Written by Super User 133
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือประมง พ.ศ.2559 Written by Super User 241
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงืี่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ พ.ศ.2559 Written by Super User 266
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงืี่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2559 Written by Super User 138
กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งขีวิตในทะเล พ.ศ.2559 Written by Super User 222