วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  " มุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน "

หมายเหตุ.: .. ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ปลอดภัย ศักยภาพการแข่งขัน บริการ ประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ

พันธกิจ

กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร

1. มีใจให้บริการ (Service Mind)
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Efficiency)
3. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
4. ทำงานแบบมืออาชีพ (Professional)
5. มีใจใฝ่รู้ (Seek Learning)
6. ตระหนักความปลอดภัย (Safety)

แนะนำสำนักงานฯ

ที่ตั้ง ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยมีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ตั้งอยู่ทุกจังหวัด ประกอบด้วย

ระบบงาน

สถิติผู้เข้าชม

879257
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
328
421
749
9190
11391
879257

IP ของคุณ: 35.175.174.157
เวลา: 24-06-2019 16:36:36
Go to top