สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่

1

http://www.md.go.th/krabi/

อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน ได้แก่

การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอมีหนังสือคนประจำเรือ การชี้แนวเขต การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ เป็นต้น

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน

1. งานธุรการ

 • - รับผิดชอบงานสารบรรณ (รับ ส่ง โต้ตอบ เก็บ ค้นและพิมพ์) ของสำนักงาน
 • - รับผิดชอบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุและการเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
 • - รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • - ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน

2. งานตรวจการขนส่งทางน้ำ

 • - ตรวจปล่อยเรือเดินทะเลที่เข้าออกในเขตท่า
 • - พิจารณาการขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 • - กำหนดที่จอดเรือ การขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุน่ากลัวอันตรายในเขตท่า
 • - ตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 • - สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิดกฎหมาย
 • - สอบสวนหาสาเหตุกรณีเรือประสบอุบัติเหตุ
 • - สอบความรู้และออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ
 • - ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นทางเดินเรือสาธารณะในเขตรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ

3. งานตรวจเรือ

 • - ตรวจสภาพเรือเพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือไทย ออกใบอนุญาตใช้เรือ และใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • - ตรวจความเสียหายของเรือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • - กำหนด ให้คำแนะนำ และควบคุมการซ่อมเรือประจำปี
 • - พิจารณากำหนดประเภทการใช้เรือ เขตการเดินเรือ จำนวนและชั้นของคนประจำเรือ
 • - พิจารณากำหนดแนวน้ำบรรทุกของเรือ
 • - สอบความรู้ผู้ขอรับประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ

4. งานทะเบียนเรือ

 • - จดทะเบียนเรือเพื่อออกใบอนุญาตใช้เรือ และต่อใบอนุญาตใช้เรือในเขตความรับผิดชอบ
 • - ออกใบทะเบียนเรือไทย
 • - จดทะเบียนเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือ
 • - ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ทางทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ
 • เขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • lrabi

ภาพบรรยากาศ จภ.5(กบ.)

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider


 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่
248 หมู่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7561 2669 โทรสาร 0 7561 2669 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.